Lietuvoje 2011 m. apžieduotų paukščių skaičius

Numbers of birds ringed in Lithuania in 2011

 

Rūšies.kodas Species code Rūšies pavadinimas / Species name Apžieduota / Ringed
Lietuviškai In Lithuanian Lotyniškai In Latin Pullus nestlings Užaugę

Full-grown

Viso  Total
00720 Didysis kormoranas Phalacrocorax carbo

40

40

01310 Juodasis gandras Ciconia nigra

53

53

01340 Baltasis gandras Ciconia ciconia

50

1

51

01520 Gulbė nebylė Cygnus olor

15

313

328

01540 Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus

82

7

89

01570 Želmeninė žąsis Anser fabalis

11

11

01590 Baltakaktė žąsis Anser albifrons

32

32

01610 Pilkoji žąsis Anser anser

4

4

01840 Rudagalvė kryklė Anas crecca

1

1

01860 Didžioji antis Anas platyrhynchos

125

125

01910 Dryžgalvė kryklė Anas querquedula

5

5

02180 Klykuolė Bucephala clangula

11

2

13

02430 Jūrinis erelis Haliaeetus albicilla

45

45

02600 Nendrinė lingė Circus aeruginosus

3

1

4

02670 Vištvanagis Accipiter gentilis

3

1

4

02690 Paukštvanagis Accipiter nisus

65

65

02870 Paprastasis suopis Buteo buteo

2

2

02920 Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina

32

32

03010 Žuvininkas Pandion haliaetus

2

2

03090 Startsakalis Falco columbarius

1

1

03100 Sketsakalis Falco subbuteo

1

1

04070 Ilgasnapė vištelė Rallus aquaticus

5

5

04080 Švygžda Porzana porzana

3

3

04210 Griežlė Crex crex

1

4

5

04290 Laukys Fulica atra

3

3

04690 Upinis kirlikas Charadrius dubius

2

2

04930 Pempė Vanellus vanellus

15

54

69

04960 Islandinis bėgikas Calidris canutus

1

1

05170 Gaidukas Philomachus pugnax

19

19

05180 Oželis nykštukas Lymnocryptes minimus

1

1

05190 Perkūno oželis Gallinago gallinago

4

4

05200 Stulgys Gallinago media

3

3

05290 Slanka Scolopax rusticola

2

2

05450 Tamsusis tilvikas Tringa erythropus

1

1

05460 Raudonkojis tulikas Tringa totanus

1

1

05470 Kūdrinis tilvikas Tringa stagnatilis

1

1

05530 Brastinis tilvikas Tringa ochropus

2

2

05540 Tikutis Tringa glareola

58

58

05560 Krantinis tilvikas Actitis hypoleucos

2

2

05820 Rudagalvis kiras Larus ridibundus

6062

49

6111

05900 Paprastasis kiras Larus canus

8

1

9

05920 Sidabrinis kiras (grupė) Larus argentatus (group)

399

189

589

06000 Balnuotasis kiras Larus marinus

3

3

06150 Upinė žuvėdra Sterna hirundo

197

197

06240 Mažoji žuvėdra Sterna albifrons

8

27

35

07240 Gegutė Cuculus canorus

4

4

07440 Didysis apuokas Bubo bubo

4

15

19

07610 Naminė pelėda Strix aluco

34

11

45

07670 Mažasis apuokas Asio otus

205

205

07780 Lėlys Caprimulgus europaeus

1

1

07950 Čiurlys Apus apus

10

6

16

08310 Tulžys Alcedo atthis

3

3

08410 Žalvarnis Coracias garrulus

12

12

08480 Grąžiagalvė Jynx torquilla

21

2

23

08550 Pilkoji meleta Picus canus

1

1

08630 Juodoji meleta Dryocopus martius

1

1

08760 Didysis genys Dendrocopos major

10

10

08830 Vidutinis genys Dendrocopos medius

9

9

08840 Baltanugaris genys Dendrocopos leucotos

1

1

08870 Mažasis genys Dendrocopos minor

6

6

09740 Lygutė Lullula arborea

11

11

09760 Dirvinis vieversys Alauda arvensis

2

2

09810 Urvinė kregždė Riparia riparia

2

2

09920 Šelmeninė kregždė Hirundo rustica

61

123

184

10010 Langinė kregždė Delichon urbica

3

7

10

10090 Miškinis kalviukas Anthus trivialis

5

5

10110 Pievinis kalviukas Anthus pratensis

6

6

10170 Geltonoji kielė Motacilla flava

51

51

10200 Baltoji kielė Motacilla alba

9

123

132

10480 Svirbelis Bombycilla garrulus

4

4

10660 Karietaitė Troglodytes troglodytes

929

929

10840 Erškėtžvirblis Prunella modularis

288

288

10990 Liepsnelė Erithacus rubecula

11

5286

5297

11030 Lakštingala Luscinia luscinia

98

98

11060 Mėlyngurklė Luscinia svecica

1

1

11061 Mėlyngurklė Luscinia svecica svecica

2

2

11210 Dūminė raudonuodegė Phoenicurus ochruros

5

51

56

11220 Paprastoji raudonuodegė Phoenicurus phoenicurus

51

131

182

11289 Raudonuodegė Phoenicurus sp

1

1

11370 Kiauliukė Saxicola rubetra

41

41

11460 Kūltupys Oenanthe oenanthe

2

2

11870 Juodasis strazdas Turdus merula

180

180

11980 Smilginis strazdas Turdus pilaris

6

35

41

12000 Strazdas giesmininkas Turdus philomelos

1

328

329

12010 Baltabruvis strazdas Turdus iliacus

8

8

12020 Amalinis strazdas Turdus viscivorus

4

4

12360 Margasis žiogelis Locustella naevia

19

19

12370 Upinis žiogelis Locustella fluviatilis

2

2

12380 Nendrinis žiogelis Locustella luscinioides

14

14

12420 Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola

3

3

12430 Ežerinė nendrinukė Acroceph. schoenobaenus

473

473

12480 Sodinė nendrinukė Acrocephalus dumetorum

11

11

12500 Karklinė nendrinukė Acrocephalus palustris

148

148

12510 Mažoji krakšlė Acrocephalus scirpaceus

444

444

12530 Didžioji krakšlė Acroceph. arundinaceus

70

70

12560 Mažoji tošinukė Hippolais caligata

1

1

12590 Tošinukė Hippolais icterina

105

105

12670 Sardininė juodagalvė devynbalsė Sylvia melanocephala

1

1

12730 Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria

38

38

12740 Pilkoji devynbalsė Sylvia curruca

4

195

199

12750 Rudoji devynbalsė Sylvia communis

330

330

12760 Sodinė devynbalsė Sylvia borin

360

360

12770 Juodagalvė devynbasė Sylvia atricapilla

651

651

12930 Šiaurinė pečialinda Phylloscopus trochiloides

2

2

13002 Sajaninė pečialinda Phylloscopus inornatus humei

1

1

13080 Žalioji pečialinda Phylloscopus sibilatrix

25

25

13110 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita

761

761

13113 Pilkoji pečialinda Phylloscopus collybita tristis

7

7

13120 Ankstyvoji pečialinda Phylloscopus trochilus

401

401

13140 Nykštukas Regulus regulus

371

371

13150 Baltabruvis nykštukas Regulus ignicapillus

3

3

13350 Pilkoji musinukė Muscicapa striata

22

47

69

13430 Mažoji musinukė Ficedula parva

12

12

13490 Margasparnė musinukė Ficedula hypoleuca

1198

144

1342

14370 Ilgauodegė zylė Aegithalos caudatus

16

16

14400 Paprastoji pilkoji zylė Parus palustris

1

44

45

14420 Šiaurinė pilkoji zylė Parus montanus

80

80

14540 Kuoduotoji zylė Parus cristatus

11

4

15

14610 Juodoji zylė Parus ater

20

790

810

14620 Mėlynoji zylė Parus caeruleus

162

12553

12715

14640 Didžioji zylė Parus major

1170

37723

38893

14790 Bukutis Sitta europaea

24

11

35

14860 Liputis Certhia familiaris

36

36

14870 Sodinis liputis Certhia brachydactyla

1

1

14900 Remeza Remiz   pendulinus

26

26

15080 Volungė Oriolus oriolus

4

4

15150 Papastoji medšarkė Lanius collurio

62

62

15200 Plėšrioji medšarkė Lanius excubitor

2

2

15390 Kėkštas Garrulus glandarius

21

21

15600 Kuosa Corvus monedula

26

26

15670 Varna Corvus corone

1

1

15720 Kranklys Corvus corax

1

1

15820 Varnėnas Sturnus vulgaris

960

7292

8252

15910 Naminis žvirblis Passer domesticus

38

38

15980 Karklažvirblis Passer montanus

79

100

179

16360 Kikilis Fringilla coelebs

2252

2252

16380 Šiaurinis kikilis Fringilla montifringilla

122

122

16400 Svilikėlis Serinus serinus

86

86

16490 Žaliukė Carduelis chloris

742

742

16530 Dagilis Carduelis carduelis

1

593

594

16540 Alksninukas Carduelis spinus

1137

1137

16600 Čivylis Carduelis cannabina

10

153

163

16620 Geltonsnapis čivylis Carduelis flavirostris

12

12

16630 Čimčiakas Carduelis flammea

23

23

16631 Čimčiakas Carduelis flammea flammea

16

16

16634 Čimčiakas Carduelis flammea cabaret

1

1

16790 Raudongalvė sniegena Carpodacus erythrinus

64

64

17100 Juodagalvė sniegena Pyrrhula pyrrhula

176

176

17170 Svilikas Coccothr. coccothraustes

15

15

18570 Geltonoji starta Emberiza citrinella

126

126

18660 Sodinė starta Emberiza hortulana

1

1

18740 Mažoji starta Emberiza pusilla

1

1

18770 Nendrinė starta Emberiza schoeniclus

152

152

18820 Pilkoji starta Miliaria calandra

2

2

Apžieduotų paukščių skaičius / Number of ringed birds

10887

78174

89061

Paukščių rūšių skaičius / Number of species

48

138

149